مطالب توسط all_manager

اعتماد به نفس و راهکارهای افزایش آن

تعاریف رایج و غلط در ذهن عوام اعتماد به نفس در ذهن عوام یعنی به موفقیت هایمان اعتماد، ایمان و باور داشته باشم. اما این تعریف اگرچه در ظاهر ممکن است درست به نظر برسد، اما در واقعیت درست نیست. اعتماد به نفس یعنی خودكارآمدی یعنی من به كارامد بودنم و توانمند بودنم و تواناییام […]